ચોલા ન્યુઝ સાપ્તાહિક પેપર છે.

જે દર ગુરુવારે પ્રકાશિત થાય છે.
ચોલા ન્યુઝ સાપ્તાહિક ની શરૂઆત તા.15 એપ્રિલ 2021 થી કરેલ છે.
ચોલા ન્યુઝ સપ્યાહિક મુ.પો.ચોઈલા તા.બાયડ જી.અરવલ્લી ગુજરાત થી પ્રકાશિત થાય છે.

ચોલા ન્યુઝ સાપ્તાહિક
મુ.પો.ચોઈલા, તા.બાયડ, જી.અરવલ્લી ગુજરાત પિન 383325

તંત્રી: મયુર ડી.પુરોહિત
મો. 8849052999

સહ તંત્રી: તરૂણ ડી.પુરોહિત
મો. 9726419217