ચોલા ન્યુઝ સાપ્તાહિક

મુ.પો.ચોઈલા, તા.બાયડ, જી.અરવલ્લી
ગુજરાત પિન 383325

તંત્રી: મયુર ડી.પુરોહિત
મો. 8849052999

સહ તંત્રી: તરૂણ ડી.પુરોહિત
મો. 9726419217